Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động