GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2016:

Kết nối các doanh nghiệp tiên phong