CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM:

Huy động trên 3 tỉ đồng hỗ trợ nhà giáo khó khăn