Hợp tác trong lĩnh vực ATVSLĐ giữa NILP và KISA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho NLĐ