Hơn 400 CBCNVC -LĐ tranh tài ở hội diễn nghệ thuật quần chúng TCty Vicem