Hơn 3.000 CCVCLĐ TP. Đà Nẵng tham dự cuộc thi “CCVCNLĐ TP. Đà Nẵng với Cải cách hành chính“