LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa:

Hơn 300 lượt ý kiến, góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 
Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Phương Linh
Lên top