LĐLĐ TỈNH ĐẮC LẮC:

Hơn 2,2 tỉ đồng giúp đỡ cáctỉnh miền Trung bị lũ lụt