Hơn 1.400 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội khó đòi từ doanh nghiệp phá sản