LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh Cao Bằng:

Hơn 117.300 CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

Đoàn viên Công đoàn huyện Quảng Hoà (Cao Bằng) cài đặt ứng dụng Bluezone. 
Ảnh: Bàn Thị Thương
Đoàn viên Công đoàn huyện Quảng Hoà (Cao Bằng) cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Bàn Thị Thương
Đoàn viên Công đoàn huyện Quảng Hoà (Cao Bằng) cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Bàn Thị Thương
Lên top