Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Học sinh như những ngọn đuốc cần được thắp sáng