Hoạt động công đoàn ngày 14.7.2017

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân, lao động. Ảnh: Báo Quảng Ngãi điện tử
Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân, lao động. Ảnh: Báo Quảng Ngãi điện tử