Hòa Bình: 100% doanh nghiệp FDI điều chỉnh lương tối thiểu vùng