Hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà "Mái ấm công đoàn"

Tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho cô giáo Hoa.
Tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho cô giáo Hoa.
Tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho cô giáo Hoa.
Lên top