Hiệp hội Du lịch Công đoàn: Giảm giá từ 10 – 20% cho CNLĐ có thẻ đoàn viên công đoàn