Hết năm 2022, 100% hộ nghèo được thanh tra chính sách giảm nghèo

Lên top