LĐLĐ tỉnh Phú Yên:

Hầu hết doanh nghiệp có tổ chức công đoàn điều chỉnh lương tối thiểu