“Hành chính hóa” - căn bệnh do hạn chế trình độ, quan liêu