Hải Phòng phấn đấu kết nạp 10.000 đoàn viên CĐ trong tháng Công nhân

Hải Phòng phấn đấu kết nạp ít nhất 10.000 đoàn viên công đoàn trong tháng Công nhân 2021. Ảnh MD
Hải Phòng phấn đấu kết nạp ít nhất 10.000 đoàn viên công đoàn trong tháng Công nhân 2021. Ảnh MD
Hải Phòng phấn đấu kết nạp ít nhất 10.000 đoàn viên công đoàn trong tháng Công nhân 2021. Ảnh MD
Lên top