Hà Tĩnh: Nhiều ngư dân muốn gia nhập nghiệp đoàn nghề cá