Hà Tĩnh: Có 373 CĐCS với hơn 21.000 ĐVCĐ trong doanh nghiệp