CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM:

Góp phần xây dựng gia đình công nhân lao động ấm no

Giao lưu với các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc năm 2017 do CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức. Ảnh: QUẾ CHI
Giao lưu với các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc năm 2017 do CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức. Ảnh: QUẾ CHI
Giao lưu với các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc năm 2017 do CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top