Giảm thời giờ làm việc - cơ hội bảo vệ môi trường và sự sống

Điều chỉnh thời giờ làm việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn đề bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cho người dân. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Điều chỉnh thời giờ làm việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn đề bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cho người dân. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Điều chỉnh thời giờ làm việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn đề bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cho người dân. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Lên top