Các cấp CĐ TP.Bắc Giang:

Giải quyết ổn thoả các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể

Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đại diện các doanh nghiệp do LĐLĐ TP.Bắc Giang phối hợp tổ chức.
Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đại diện các doanh nghiệp do LĐLĐ TP.Bắc Giang phối hợp tổ chức.
Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đại diện các doanh nghiệp do LĐLĐ TP.Bắc Giang phối hợp tổ chức.
Lên top