Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động