HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP:

Giải pháp đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội thảo về hoạt động CĐ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ngày 25.6.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội thảo về hoạt động CĐ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ngày 25.6.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội thảo về hoạt động CĐ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ngày 25.6.
Lên top