khai giảng Trường Đại học Công đoàn:

Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, tạo điều kiện học tập tốt cho sinh viên