Gần 85.000 lượt nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước – đảm việc nhà"

Gần 85.000 lượt nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu trong phong trào "Giỏi việc nước – đảm việc nhà". Ảnh: Chân Phúc
Gần 85.000 lượt nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu trong phong trào "Giỏi việc nước – đảm việc nhà". Ảnh: Chân Phúc
Gần 85.000 lượt nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu trong phong trào "Giỏi việc nước – đảm việc nhà". Ảnh: Chân Phúc
Lên top