Gần 500 CNVCLĐ tham gia biểu diễn tại Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ các KCN - CX Hà Nội năm 2016