Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần 100 cán bộ CĐ được nâng cao nhận thức trong hợp tác quốc tế