Gần 100 cán bộ CĐ được nâng cao nhận thức trong hợp tác quốc tế