Đồng Tháp: Tổ chức Hội thi an toàn giao thông cho người lao động