Đồng Nai: Hơn 1.000 cơ hội việc làm mới cho người lao động