Đồng chí Phạm Thế Duyệt: Tổ chức Công đoàn cần phải đổi mới hoạt động mạnh mẽ…