Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội.
Lên top