CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VN BÙI VĂN CƯỜNG PHÁT BIỂU TẠI ĐH CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG:

Đổi mới theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên làm cơ sở hoạt động

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại ĐH CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại ĐH CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại ĐH CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X
Lên top