Đổi mới mạnh mẽ phương thức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Lên top