Độc đáo robot giúp phòng dịch COVID-19 của nhóm sáng chế ở Trà Vinh

Lên top