Doanh nghiệp thuộc Sagri thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Công nhân Công ty Liên doanh BIO Phamachemie thuộc Sagri có mức thưởng Tết bình quân 18,5 triệu đồng/người. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Liên doanh BIO Phamachemie thuộc Sagri có mức thưởng Tết bình quân 18,5 triệu đồng/người. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Liên doanh BIO Phamachemie thuộc Sagri có mức thưởng Tết bình quân 18,5 triệu đồng/người. Ảnh: Đức Long
Lên top