Doanh nghiệp thiệt hại 50% do dịch COVID-19, được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí

Doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện sẽ được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất. Ảnh Nam Dương
Doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện sẽ được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất. Ảnh Nam Dương
Doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện sẽ được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất. Ảnh Nam Dương
Lên top