Doanh nghiệp chuẩn bị phòng như khách sạn cho công nhân ăn ở tại nhà máy

Công ty TNHH Điện tử Foster sắp xếp chỗ ăn ở cho người lao động tại công ty để đảm bảo an toàn sản xuất và phòng dịch. Ảnh: Công ty cung cấp
Công ty TNHH Điện tử Foster sắp xếp chỗ ăn ở cho người lao động tại công ty để đảm bảo an toàn sản xuất và phòng dịch. Ảnh: Công ty cung cấp
Công ty TNHH Điện tử Foster sắp xếp chỗ ăn ở cho người lao động tại công ty để đảm bảo an toàn sản xuất và phòng dịch. Ảnh: Công ty cung cấp
Lên top