Doanh nghiệp bị phong tỏa, công nhân tình nguyện làm thêm không nhận lương

Côn ty Cổ phần Dệt may 29.3 vừa sản xuất vừa chống dịch theo phương án "3 tại chỗ"
Côn ty Cổ phần Dệt may 29.3 vừa sản xuất vừa chống dịch theo phương án "3 tại chỗ"
Côn ty Cổ phần Dệt may 29.3 vừa sản xuất vừa chống dịch theo phương án "3 tại chỗ"
Lên top