Đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam: Khó khăn đến mấy vẫn bám biển