Đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí

Tuyên truyền về Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Mai Dung
Tuyên truyền về Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Mai Dung
Tuyên truyền về Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Mai Dung
Lên top