Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN viếng đồng chí Fidel Castro