Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Đại hội CĐVN lần thứ XII