Điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2013 ở phía nam: Cần sự đồng thuận