Thanh Hóa:

Diễn tập cho cán bộ, công nhân để ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển

Lên top