Điện lực Quảng Nam: Bàn giao nhà "Mái ấm CĐ” cho đoàn viên khó khăn

Gắn biển và bàn gia nhà "MẤCĐ" cho gia đình anh Đức
Gắn biển và bàn gia nhà "MẤCĐ" cho gia đình anh Đức
Gắn biển và bàn gia nhà "MẤCĐ" cho gia đình anh Đức
Lên top