Điểm sáng thực hiện BHXH: Giúp xã nghèo đạt chuẩn nông thôn mới