Đề xuất Thường trực Tổng LĐLĐVN sớm tổ chức cho nghiên cứu 6 đề tài

Th.S Nguyễn Tuấn Anh - Phó ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thay mặt nhóm thuyết minh đề tài “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam tại nước ngoài có hợp đồng lao động”. Ảnh: Xuân Trường
Th.S Nguyễn Tuấn Anh - Phó ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thay mặt nhóm thuyết minh đề tài “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam tại nước ngoài có hợp đồng lao động”. Ảnh: Xuân Trường
Th.S Nguyễn Tuấn Anh - Phó ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thay mặt nhóm thuyết minh đề tài “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam tại nước ngoài có hợp đồng lao động”. Ảnh: Xuân Trường